Navigation

BB Linköping

Innan vi börjar prata om den rutin BB Linköping nyligen införde så skulle jag vilja presentera någon: Märta Cullhed Engblom.

Märta Cullhed Engblom - @fodamedstod

Märta Cullhed Enbglom, Föda Med Stöd

Märta är barnmorska och doula! Hon har arbetat med födande i många år, bland annat på Akademiska sjukhuset i Uppsala, BB Stockholm samt på Södersjukhuset och Södra BB. Innan hon blev barnmorska arbetade honpå barnsjukhuset i Uppsala. Beskrivningen om Märta själv kommer från hennes hemsida www.fodamedstod.se.

Det skulle ta mig många år att inse att sjukhuset hela tiden haft en plan för mitt födande. En som jag inte fick reda på förrän det var försent. Mitt unika födande, det som jag hade hoppats på att få uppleva, togs ifrån mig tidigt. Jag blev bestulen på något värdefullt utan att förstå vad jag blivit fråntagen.

Idag vet jag. Kvinnor blir fråntagna sitt födande på löpande band. Det vi går miste om är en djup kontakt med vår inneboende kraft – och det påverkar oss och våra barn i större utsträckning än vi vill förstå.

Märta är författare till boken Föda Med Stöd och genom digitala träffar har hon möjlighet att träffa och stötta par över hela landet. Som om detta inte räckte så utbildar hon även doulor. Hon är väldigt aktiv på sitt instagramkonto @fodamedstod

Det är viktigt för mig att få presentera Märta ordentligt och ge alla en klar och tydlig bild av vem hon är, för de skärmdumpar som postats nedan är hon delvis mottagare av och delat vidare för att det ska komma till allmän kännedom.

Därtill vill jag lägga till att jag upplever Märta som en fantastisk människa! Ni som känner mig vet att jag är ganska snabb på att såga vårdpersonal vid fotknölarna. Men med Märta skulle jag absolut kunna sätta mig ner, ta en kopp té och prata om hur saker här, livet går och hur vi kan föbättra vården.

Vad är en doula?

Att jobba som doula innebär att stödja gravida, födande, medföräldrar, partners och familjer under graviditet, födsel och första tiden med nyfödd bebis. Kärnan i doulandet är kontinuiteten, vilket betyder att du som doula ger dina klienter trygghet genom närvaro, kunskap och tillgänglighet genom uppdragstiden.

Vad krävs för att jobba som doula?

Doula är inte en skyddad titel vilket innebär att det står vem som helst fritt att kalla sig för doula. Men, för att jobba som doula på ett hållbart sätt och med hög kvalité, är det både viktigt och värdefullt med grundläggande kunskap i hur födandet fungerar, vilka processer som pågår såväl fysiologiskt som emotionellt, vad som är generellt och vad som kan skilja sig mellan olika födslar (och under samma förlossning), vilka behov som kan uppstå hos födande och partners samt hur du kan hjälpa dem att möta och hantera dessa. Det är också väldigt bra att ha kunskap om dagens förlossningsvård med de rutiner och riktlinjer som klienterna kommer möta på förlossningsklinikerna. 
Texten ovan, om vad en doula är och vad som krävs för att jobba som doula, komer från Din Doula: https://www.gravidcoach.se/single-post/jobba-som-doula

Dolour på BB Linköping

På eftermiddag/kväll den 15 januari snubblade jag över en story som fick mig att brisera fullkomligt! Region Östergtland och BB Linköping postar ett nytt PM, med dokumentnummer 65094 och vars giltighet är från 2024-01-15.

PM Doulor på BB Linköping
PM från BB Linköping avseende doulor.

För mig personligen gör detta droppen som får bägaren att rinna över. Kvinnokliniken Linköping har så många konstigheter för sig, men det här var bara för mycket för fel.

Jag tänker att vi tar det stycke för stycke, till vänster, så lägger jag mina kommentarer till höger.

Vid önskemål om att ha med sig doula som extra stödperson under förlossningen, ska patienten framföra detta till sin barnmorska på Mödrahälsovården som skriver en konsult till MLA för godkännande. I patientens journal ska framgå att MLA godkänt samt namnet på den doula som kommer medverka under förlossningen.

Vissa regioner har en regel, med covid i grund, om att en extra stödperson ska för-anmälas. Dock inte namnges. VEM  personen är angår inte regionen.

Vid medverkan av doula under förlossning är det av stor vikt att personal och doula samarbetar för att bidra till en trygg och säker vård. Det är barnmorska och läkare som bär det medicinska ansvaret och också har det slutgiltiga beslutsfattandet i handläggningen kring förlossningen. Doulans uppgift är att ge ett emotionellt och praktiskt stöd till den födande kvinnan och hennes anhörig. Hon skall ge en objektiv syn och informeras om vad som händer och ska, enligt doulaförbundets etiska kod, inte ge några medicinska råd.

Oavsett om en doula medverkar under en förlossning är det att stor vikt att personal och den födande, och naturligtvis en eventuell partner eller annan stödperson, kommunicerar! Kommunikationen är A och O enligt mig. 

”Det är barnmorska och läkare som — har det slutgiltiga beslutsfattandet i handläggningen…”. Jättemycket nej på den!

Den FÖDANDE är den som bestämmer!

Patientlagen 3 kap. 1 §:

1 § Patienten ska få information om

 1. sitt hälsotillstånd,
 2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling,
 3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning,
 4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård,
 5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet,
 6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,
 7. eftervård, och
 8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada.

Om en patient, efter punkterna ovan, tackar ja till förslaget så kallas det kort att hen har ”lämnat informerat samtycke”..

Men, vi fortsätter rota i PM!

Tillsammans ska barnmorska och doula ge kvinnan en positiv förlossningsupplevelse och en känsla av empowerment.

Alla som jobbar i förlossningsvården borde verka för att kvinnan får empowerment. Vi ska inte luras och stanna vid att endast introducera en känsla, kvinnan ska bli stärkt genom sin upplevelse!

Vid ankomst till förlossningen och när kvinnan/paret har hunnit etablera en god kontakt med vårdpersonal, bör barnmorska och doula samtala själva utanför förlossningsrummet för att gemensamt komma överens om hur de kan stötta kvinnan/paret på bästa sätt.

Varför ska detta ske i det dolda? Den födande och eventuell partner är väl de som bäst kan svara på frågan om hur de bäst skulle känna sig stärkta och hjälpta?

Patientlagen 4 kap.:

1 § Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras.

2 § Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke om inte annat följer av denna eller någon annan lag. Innan samtycke inhämtas ska patienten få information enligt 3 kap. Patienten kan, om inte annat särskilt följer av lag, lämna sitt samtycke skriftligen, muntligen eller genom att på annat sätt visa att han eller hon samtycker till den aktuella åtgärden.

Patienten får när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Om en patient avstår från viss vård eller behandling, ska han eller hon få information om vilka konsekvenser detta kan medföra.

3 § När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella vården eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

4 § Patienten ska få den hälso- och sjukvård som behövs för att avvärja fara som akut och allvarligt hotar patientens liv eller hälsa, även om hans eller hennes vilja på grund av medvetslöshet eller av någon annan orsak inte kan utredas.

Patientlagen 5 kap.:

1 § Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

2 § En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom egenvård enligt lagen (2022:1250) om egenvård ska utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar. Lag (2022:1254).

3 § Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta.

BB Linköping föreslår således att man aktivt flyttar beslutsprocessen från den födande. Det är i direkt strid mot paragrafer i såväl 4-5 kapitlet i Patientlagen – därtill oerhört respektlöst!

Men vi avslutar PM:

Vid samarbetssvårigheter är det bakjour tillsammans med koordinator som beslutar om fortsatt handläggning och hur detta ska kommuniceras med kvinnan/paret. Då det anses nödvändigt att doulan lämnar förlossningen bör alla involverade närvara när informationen ges.

Doulan utför ett uppdrag på den födande och/eller dennes partner. Den enda som juridiskt kan entlediga doulan från tjänstgöring är den som betalar för hennes tid, och det är sannerligen inte regionen. 

Vidare finns det andra incidenter som hänt på förlossningsrum, där läkare och barnmorska inte varit överens. Det har varit höga röster och hårda ord, men ändå har man kunnat få jobbet gjort. Varför skulle det vara så omöjligt med en doula?

Återkallat PM

Skriverierna i, främst, sociala medier nådde helt nya proportioner. Region Östergötland har bemött dessa med exakt NOLL insats. Man valde istället att visa bilder från Cancer Center.

Jag vill tro att en jurist i regionen granskade PM och insåg att det inte är juridiskt korrekt, och ålade därför ledningsläkare att återkalla det. PM fick alltså en livslängd om två dagar – men skadan var redan gjord!

BB Linköping anonym barnmorska

Inlägget ovan kommer från en anonym barnmorska på BB Linköping. Kort och gott säger hon att det var ju väl att PM återkallades, men vad spelar det för roll när kulturen sitter i väggarna? Jag vill klargöra lite fackspråk som omnämns i inlägget:

VU = Vaginal Undersökning.
gynus = gynekologisk undersökning
Aurora = särskild mottagning dit förlossningsrädda får komma på samtal innan förlossning

Enligt min egen åsikt är personal inom kvinno- och förlossningsvården fruktansvärt dåliga på att be om lov, inhämta informerat samtycke och jobba utan härkartekniker

Därmed: VU på en kvinna, öppen 8 cm som inte vill bli undersökt har sin fulla rätt att neka till det. INGEN kan tvinga henne att bli undersökt.

Att klinikens lägstanivå är CTG och infart får vara deras rutin – men det är ingenting du som fådande behöver acceptera, utan är i din fulla rätt att neka.

Det finns en uppsjö andra rutiner som finns för … Ja, varför?

Som jag ser det är systemet i helhet uppbyggt för att vara en optimal fabrik, och producera så mycket barn som möjligt med så låg personalnivå som möjligt. Den är inte baserad på att ge optimal hjälp och omvårdnad, och definitivt inte individualiserad, till en födande eller partner.

BB Linköping födandes åsikt

Detta meddelande från en anonym födande stärker min egen rädsla. Det råder en extremt osund hirearkisk pyramid som man för allt i världen inte ska pilla på, och som patient eller födande ska man bara vara tacksam för att man får hjälp.

Dr. Eric Hildebrand

Dr. Eric Hildebrand är ledningsläkare på BB Linköping, och är skaparen av detta fantastiskt ogenomtänkta PM.

Han har i en artikel hos Östgöta corren svarat:

”Vi var ledsna över att det kunde tolkas på det sätt det gjorde, det vill säga att sjukvården på något sätt vill utöva makt över kvinnorna. Något sådant är vi inte intresserade av. Vi går ju ut för att ge ett bra stöd till kvinnan under sin förlossning. Den formuleringen kunde tolkas på ett sätt som vi inte hade tänkt på.” säger han.

Men, Eric… Kompis… Vad förväntar du dig? ”Det är barnmorska och läkare som … har det slutgiltiga beslutsfattandet i handläggningen…” Hur särskilt inbjuden tror du den födande känner sig till sin förlossning efter att få det kastat i ansiktet? Men, okej – vi går förbi denna bamseplump för att ta oss vidare.

På frågan om födande inte har rätt att välja stödpersoner, och att kritiker menar att det bryter mot Patientlagen svarar Eric: ”Det har jag svårt att kommentera för jag vet inte exakt vilken formulering det syftar till, men då har ju hela sjukvården brutit mot patientlagen under pandemin i så fall.”

Men vänta nu här? Är inte du i egenskap av ledningsläkare skyldig att känna till vilka lagar och regler du behöver uppfylla? Patientlagen får väl anses en av de basala? Likaså Hälso- och sjukvårdslagen (5 kap. 1 §, är den jag tänker på). Och ja, många regioners ageranden under covid var baserade i ren och skär panik och kan inte beskrivas som annat än idiotiska! De var definitivt inte lagliga! Det man dock kan ge dem i försvar att det inte är varje dag vi har en pågående pandemi och den extraordinära belastning vi hade på vården som under Covid-eran. Så ser dock inte fallet ut nu, därmed faller ditt argument ännu en gång.

Eric Hildebrand kan förstå de negativa reaktionerna, men menar att det är en självklarhet för honom och verksamheten att kvinnans behov ska stå i fokus. Om det hade varit ett meddelande till allmänheten så hade det framgått tydligare, säger han.”

Här tror jag att den heta potatisen ligger. Detta dokument var inte avsett för allmänhetens ögon. Trots att ett PM är internt så är det en offentlig handling, och vem som helst kan begära ut det. Men det räknade man inte med att någon gjorde. Så mellan raderna kan vi alltså läsa att dessa riktlinjer gäller personalen på BB Linköping, och till allmänheten skulle ett mer ”politiskt korrekt” informationsblad sättas samman.

 

Personal på BB Linköping

Samma dag som PM återkallades, skickades ett anonymt meddelande från en barnmorska till Märta Cullhed Engblom:

BB Linköping barnmorska anonymt

Personligen fick jag en viss lättnadskänsla i mig när jag läste detta. BB Linköping är alltså inte fullt av stolpskott som jobbar. Samtidigt blir jag rätt förbannad.

Som legitimerad vårdgivare har du en anmälningsskyldighet vid risk för vårdskador eller händelser som medfört eller kunnat medföra en vårdskada. Det lyder alltså inte ”anmälningsrekommendation” – du har en lagstadgad skyldighet att anmäla!

Region Östergötland har också en visselblåsartjänst. Där kan du vara helt anonym.

Men uppenbart tydligt är att BB Linköping har en tystnadskultur som är stark. Och den skadar. På något olustigt sätt påminner den mig om hedersvåld. Och sist jag kollade var det olagligt. Men på en förlossningsavdelning där vi behandlar två liv i ett så är en tystnadskultur helt okej?

Mina åtgärder

Ni som känner mig känner också till mina svårigheter att hålla käften.

 1. Jag har gjort flera för Regionen och BB Linköping obekväma inlägg i sociala medier, och hoppas att jag var en bidragande anledning till att PM återkallades.
 2. Jag kontaktade Östgöta Corren. Jag hade ingenting att tillföra artikeln, än att förklara vad som hänt. Märta har däremot blivit intervjuad.
 3. Polisen i Östergötland har tagit emot och upprättat en anmälan om brott mot Patientlagen alternativt Hälso- och sjukvårdslagen. Ärendet är just nu hos en förundersökningsledare. Att man som ledningsläkare inte känner till lagar betyder inte att man får skita i dem – det betyder bara att man är kass på sitt jobb!
 4. Inspektionen för vård och omsorg – IVO – har fått all bakgrund och behandlar det som ett tips. Just nu pågår en nationell granskning av alla 44 förlossningskliniker. När det är Linköpings tur tror jag man kommer ta en extra titt på hur de interna PM ser ut, och hur det basala arbetet med information, delaktighet och samtycke går.
 5. Arbetsmiljöverket har fått en anmälan. Även om jag är arg på personalen så är inte arbetet lättare att utföra under vad som förefaller vara en självutnämnd diktator. Jag har inte svårt att föreställa mot förtäckta hot, orimlig stress eller nedvärderande kommentarer.

Det som landar på/hos patienter kommer någonstans ifrån, och det är sällan en enskild medarbetare. Och som tidigare vittnat om i meddelande ovan så sitter kulturen i väggarna.

Hjälp till att få BB Linköping till det bästa och säkraste sjukhuset i Sverige att komma till världen i. Stå upp – gör din röst hörd!

5 2 röster
Article Rating
Prenumerera
Meddela vid
guest
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer

Relaterade inlägg

Hosta vid bröstsmärta
Första Hjälpen & HLR
Hosta vid bröstsmärta

Det förekommer både kedjebrev och delningar i sociala medier om en typ av självhjälp och att man ska hosta vid bröstsmärta (= vid misstänkt hjärtinfarkt).

Göteborgs-Postens korståg mot BB Gårda
BB & Förlossning
Göteborgs-Postens korståg mot BB Gårda

Det är tragikomiskt att se Göteborgs-Postens slogan ”riktig journalistik gör skillnad” i webbläsarens flik när man går in på deras sida och se artikelserien Naturlig födsel

Dr. Eva Wiberg-Itzel om BB Gårda
BB & Förlossning
Eva Wiberg-Itzel om BB Gårda

Under den gångna veckan skriver Doktor Eva Wiberg-Itzel om BB Gårda i ett nytt inlägg i sin blogg och även på Instagram. Doktor Eva Wiberg-Itzel,

0
Lämna gärna en kommentarx
()
x
Chrille Hedberg logotyp
Chrille Hedberg

Använd gärna detta formulär för att komma i kontakt med mig.

Hej! Vad kul att du är här!

Hemsidan har precis fått sig en rejäl ansiktslyftning! Allt gammalt innehåll sopades och den nya byggdes upp på nytt. Vissa länkar kan därför vara lite knas att funkera, och vissa bloggkategorier saknar innehåll.

Hoppas ändå att du trivs här! Tjoa gärna till om det är något!

Som många andra webbplatser kör jag cookies på denna. Du kan också, frivilligt, välja att använda ett konto från sociala medier för att logga in och kommentera. Du kan när som helst återkalla detta och/eller radera din profil.